Недискримінація в освіті | UNFPA в Україні
Недискримінація в освіті | EdCamp Ukraine
Недискримінація в освіті | EdCamp Ukraine

#ОСВІТАБЕЗДИСКРИМІНАЦІЇ

Кожна дитина важлива такою, якою вона є

ДЕ ДИСКРИМІНАЦІЯ В ОСВІТІ

У вересні 2015-го року Генеральна Асамблея ООН офіційно затвердила так звані Цілі сталого розвитку. Загалом їх 17, до них розроблено 169 конкретних завдань. Це основні орієнтири, досягнення яких поставило собі за мету людство. На сьогодні усі країни світу намагаються сприяти досягненню цих цілей.

Але це неможливо без подолання різних форм і виявів дискримінації, зокрема гендерної нерівності. Відповідна ціль під номером 5 передбачає вирішення цієї глобальної проблеми через надання ширших повноважень жінкам, у тому числі шляхом забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та можливості навчання впродовж усього життя для всіх, а також через розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.

Очевидно, що подолання усіх форм дискримінації в освіті суттєво пришвидшить досягнення Цілей сталого розвитку. І для початку ми розберемося із самим базовим поняттям.

Давайте відкриємо найпотаємніший секрет освіти – 

«ПРИХОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН».

Саме завдяки йому школа сприяє дискримінації. Хочете дізнатися як? Та ще й на прикладах? Тоді рушаймо …

Але спочатку трішки теорії …

Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав.

Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для осіб з певної групи відносно можливостей інших груп.

Окрім прямої дискримінації, можливі також такі її форми:

Непряма дискримінація – ситуація, коли формально нейтральні правила, критерії або практика ставлять де-факто особу (осіб) певної меншини у невигідне становище у порівнянні з іншими. 

Утиск – небажана для особи (групи осіб) поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за певними ознаками або створення напруженої, ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери.

ОЗНАКИ, ЗА ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ ВІДБУВАЕТЬСЯ ДИСКРИМІНАЦІЯ:

стать

релігійні та інші переконання

вік

інвалідність

етнічне

походження

сімейний стан

майновий

стан

місце

проживання

мова

раса

колір шкіри

політичні переконання

соціальне походження

громадянство

Освіта є одним з найпотужніших каналів продукування стереотипів і дискримінації, що найчастіше відбувається приховано. Цей феномен був відкритий наприкінці   60-х років минулого століття, отримавши назву «Прихований» навчальний план». Дискримінація у школі здійснюється саме за його допомогою. Це наче «паралельний» навчальний план, що виникає всюди, де в наукові системи знань «вмонтований» соціальний контекст (тобто, є люди – вигадані персонажі або цілком реальні особи, що мають певний статус, реалізують якусь поведінку, виконують соціальні ролі).

«Якщо уявити навчальну програму у вигляді ріки, що тече, то «прихований навчальний план» — це низові підводні течії, небезпечні й невидимі, що можуть затягнути нас у глибину раніше, ніж ми це встигнемо усвідомити» (Дж. Вінк). 

«Прихований» навчальний план» відрізняється від явного навчального плану прихованим змістом інформації. Він непомітно конструює уявлення про специфічний розподіл ресурсів у суспільстві, транслює певні схеми, моделі сприйняття соціальної реальності, конкретні шаблони мислення та дії, що сприймаються людиною як єдино можливі, правильні.

«Завдяки «прихованому навчальному планові» школи прищеплюють учням ідеологію «пасивного споживання» — некритичного сприйняття існуючого соціального порядку» (І. Ілліч).

«ПРИХОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН» РЕАЛІЗУЕТЬСЯ У ТРЬОХ ВИМІРАХ:

організаційно-нормативна структура закладу освіти (як розподіляються посади і предметні профілі, яка існує система ритуалів і норм, які меседжі виховних заходів, яка специфіка візуально-інформаційного простору тощо)

зміст освіти (передусім, навчальні програми і підручники)

стиль вчительського викладання й комунікації.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

Простір школи, на жаль, вкрай рідко влаштований так, аби дітям з інвалідністю було зручно в ньому перебувати і ним користуватися. 

Ознака «зовнішність» не вважається «захищеною», проте вона є однією з «чемпіонок» за кількістю випадків дискримінації в системі освіти. Дитина, зовнішність якої хоч у чомусь відрізняється від норми, легко може підпасти під дискримінаційний вплив оточення, зокрема стати об’єктом цькування!

У візуально-наочній культурі (плакатах, дошках оголошень, стендах) особи чоловічої статі кількісно значно переважають осіб жіночої статі, причому як у негативних образах порушників правил, так і в позитивних образах – героїв, які рятують становище або керують штабом.

А це якраз випадок прямої дискримінації: виявляється, отримання безкоштовного набору підручників може напряму залежати від спроможності родини зробити так званий «добровільний фінансовий внесок», тобто фактично від майнового стану сім’ї.

Такі самі або подібні стереотипи і дискримінаційні аспекти наявні й в українських підручниках. Наприклад, жінок може бути прирівняно до рівня неживих предметів – яблука і квітів.

Виявляється, українці завжди були схильні до створення космічної техніки, обробки землі й творчості в співі. А економічним і  духовним запитам людей чомусь найбільше відповідають міста, більші за 100 тисяч мешканців. Це приклади стереотипів щодо етнічного походження і місця проживання.

Далі спостерігаємо абсолютно штучну і зайву прив’язку вдачі дитини до майнового стану родини, тоді як у реальному житті такої стійкої кореляції не існує. Є й інше стереотипне авторське бачення: людина з малозабезпеченої сім’ї може комусь заважати або бути об’єктом насміхань.

Фокус зайвої уваги, надмірна героїзація людей з інвалідністю (до речі, саме так їх правильно називати) також є доволі типовими для підручників.

Нарешті наступний фрагмент підручника взагалі є фактичною пропагандою насильства. Фактично, схвалюється як норма те, що педагог може підняти руку на учнівство.

А в цьому підручнику як рівнозначні для всіх подані Конституція України та Закон Божий, що суперечить 35-тій статті Конституції, відповідно до якої «церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви».

НАВЕДЕМО ДЕКІЛЬКА ПРИКЛАДІВ: 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі… / ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» /  

Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. / Закон України від 08 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / 

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої <…> Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. / Ст. 35 Конституції України /

Навчальні заклади забезпечують <…> підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої недоторканості / ст. 21 Закону України від 08 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» /

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Пропонуємо ознайомитися з ВИБРАНИМИ зарубіжними і вітчизняними науковими та науково-методичними працями, присвяченими недискримінації в освіті. Значна частка представлених матеріалів розкривають СТРАТЕГІЮ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ (за різними ознаками) при підготовці і використанні  підручників. За більшістю найменувань є можливість ознайомитись із  ПОВНОТЕКСТОВОЮ ВЕРСІЄЮ МАТЕРІАЛУ. 

ЩО ПОЧИТАТИ

ПРОПОНОВАНІ ВИДАННЯ розкривають тему нерівності прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, артикулюють тему насильства, розкривають тему дискримінації у різних її аспектах. По кожному найменуванню є можливість ОЗНАЙОМИТИСЬ із його ПОВНОТЕКСТОВОЮ ВЕРСІЄЮ. 

ЩО ПОДИВИТИСЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ПЕРЕГЛЯДУ художні фільми, короткометражні мультфільми і навчальні відео акцентують увагу на різних АСПЕКТАХ НЕРІВНОСТІ Й ДИСКРИМІНАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ, зокрема в історичному аспекті. Представлені відеоматеріали дають змогу побачити витоки багатьох проблем дискримінації, у тому числі тих, що виникають «на перетині» кількох різних ознак. 

ФІЛЬМИ

"Зроблено в Дагенхемі"

«Зроблено в Дагенхемі» («Made In Dagenham», США, 2010). 

У фільмі йдеться про драматичні події, що відбулися під час страйку 1968 року на автозаводі Ford Dagenham, робітниці якого протестували проти дискримінації за статевою ознакою, вимагаючи рівної платні за працю жінок і чоловіків. Страйк завершився успіхом і уможливив уведення в дію Акту про рівну платню 1970 року.

"Класс"

«Клас» (Естонія, 2007) 

Події фільму переносять глядачів у школу Естонії. Йозеп – випускник. Навколишні люди ставляться до нього дуже погано. Однокласники постійно сміються над ним і знущаються. Хлопчик не знає, як з ними можна нормально спілкуватися і досить-таки часто заганяє себе в кут. Глузування тривали до того моменту, поки за Йозепа не заступився один з тих насмішників. До обох хлопців однокласники почали виявляти жорстокість.

"Клас"

«Клас» («Entre les murs», Франція, 2008). 

Ця стрічка розповідає про те, яким чином конструюються нерівності в сучасній мультикультурній школі, і чи можна цьому протистояти. 

МУЛЬТФІЛЬМИ

"Різні і рівні"

Різні і рівні

"Неоплчувана домашня праця"

Неоплачувана домашня праця

"Рівність прав і можливостей"

Рівність прав і можливостей

ВІДЕО

Гендерна дискримінація в Україні

9 аргументів проти фемінітивів в українській мові. 

Олена Малахова / Масалітіна (відеозапис, Дніпро, 18.11.2017)

Недискримінацийне вчителювання. Путівник для освітян. - Харків, 2021 - 55 с.

В основу путівника покладені положення недискримінаційного підходу в освіті, методологія і досвід проведення в Україні антидискримінаційної експертизи проєктів шкільних підручників (2016 – 2020), а також антидискримінаційний аналіз численних шкільних уроків, зокрема, аналіз понад 470 уроків, створених у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн».

ПРОти НАСильства. Збірка / Упорядниця Лариса Денисенко. – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – 322 с.

Можна побачити сусідку з синцями на руках і заплющувати очі, бо все відбувається за її зачиненими дверима, а це — приватна сфера. Можна чути, як батьки принижують свою дитину та проходити повз, бо це — не ваша дитина, і це — приватна сфера. Проте, все це стосується нас, нашого суспільства, нашої держави. Держава має проводити політику безпеки та захисту прав кожної людини. Ми не повинні бути байдужими і толерувати насильство навіть тим, що просто відводимо погляди чи зникаємо за своїми дверима.

Ця збірка про нас. Проти насильства.

Новели, де ситуації, герої та героїні упізнаванні та живі. Коментарі психологів, що допомагають розібратися в ситуації. Поради адвокатів, як діяти, куди звертатися, які документи подавати, коли ви або хтось інший зазнає насильства.

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 c.

Це видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. У виданні міститься доповідь, що складається з шести розділів, один з яких цілком базується на результатах загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова, стислий словник головних гендерних термінів, а також статті вітчизняних експертів.

Це видання буде корисним для експертів, соціологів, журналістів і всіх, хто цікавиться питаннями досягнення гендерної рівності в Україні.

Запобігання насильству в сім’ї. Практичний посібник для дільничних інспекторів міліції / Київ. Школа Рівних Можливостей: Ред.-упоряд. О.В. Лясковська. К., 2004. – 108 с.

Посібник розрахований на правоохоронців, фахівців управлінь у справах сім’ї та молоді, соціальних працівників, представників та представниць неурядових організацій, які беруть участь у захисті прав людини, зокрема попередженні насильства в сім’ї.

Документи та методичні рекомендації допоможуть у практичній роботі всім, хто готовий зупинити домашнє насильство й прийти на допомогу потерпілим.

 
 

ЩО ЗРОБЛЕНО

 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ

З 2016-го року за ініціативи Робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України відбувається антидискримінаційна експертиза проєктів шкільних підручників, що подаються на всеукраїнський конкурс (до їх друку за кошти бюджету). 

Під час експертизи виявляється дискримінаційний контент (як правило, це непряма чи прихована дискримінація, стереотипи) та надаються рекомендації авторським колективам щодо його усунення.

За увесь цей час загалом було проекспертовано 845 проєктів підручників. В останні роки, передусім, як результат системної просвітницької роботи з видавництвами та авторськими колективами, а також завдяки налагодженому багатоступеневому сертифікаційному навчанню експертного кола, «градус дискримінаційності» українських підручників значно знизився (див. рис. 1).

Порівняємо початкові показники 2016-го року з тими, що були отримані цьогоріч, коли аналізувалися проєкти підручників для 2-го класу (загалом проаналізовано 91 одиниця), 6-го класу (21 одиниця) і 11-го класу (144 одиниці).

Так, наприклад, якщо 2016-го року переважна більшість поданих проєктів (86 %) не враховували недискримінаційного підходу в освіті, то 2019-го року таких залишилося лише 1 %

І, навпаки: якщо 2016-го року жоден (!) проєкт підручника не отримав найвищих експертних оцінок, то вже за три роки кількість підручників, що враховують недискримінаційний підхід в освіті, наближається до половини (42 %)! 

Організатори: Міністерство освіти і науки України, громадські організації «ЕдКемп Україна» і «ГІАЦ «КРОНА».

СТУПІНЬ УРАХУВАННЯ НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ

У ПРОЕКТАХ ПІДРУЧНИКІВ, ПОДАНИХ НА КОНКУРС МОНУ (%)

Путівник для освітян про недискримінацийне вчителювання

Пропонований путівник – чи гайд, чи методичні рекомендації – створений ГО "ЕдКемп Україна" в рамках проєкту "Трамплін до рівності", що здійснюється за підтримки Швеції та Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, UNFPA у співпраці з ГС "Освіторія" для шкільних педагогів як допомога у недискримінаційному вчителюванні.

В основу путівника покладені положення недискримінаційного підходу в освіті, методологія і досвід проведення в Україні антидискримінаційної експертизи проєктів шкільних підручників (2016 – 2020), а також антидискримінаційний аналіз численних шкільних уроків, зокрема, аналіз понад 470 уроків, створених у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". У структурі кожного такого уроку було проаналізовано три його обов’язкові компоненти:

  • навчальне відео за участі педагога,

  • конспект уроку,

  • блок тестових завдань.

 

Загалом було переглянутого 64,5 години відео, проаналізовано роботу 57 педагогів. Однак рекомендації, розроблені авторським колективом путівника, виходять за межі суто онлайн-навчання: користуючись цим посібником, будь-який педагог, який створює чи добирає освітній контент, проводить уроки чи просто комунікує з учнівством, зможе втілити недискримінаційний підхід у своєму вчителюванні – як в онлайні, так і в офлайні.

П`ЯТА НАЦІОНАЛЬНА (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
EDCAMP UKRAINE 2019.

Відбулася 7-8 липня 2019 року у м. Харків.

Участь у ній взяли близько 1000 освітян з усієї України, у тому числі міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич. Недискримінаційний компонент Заходу складався з:

 

- майже двох десятків тематичних експертних та вчительських​ сесій;

- роботи інтерактивного стенду з феміністичного читання;

- «Літературні посиденьки» (з можливістю безкоштовно отримати книгу, що зацікавила, як результат успішної участі у вікторині «Колесо руйнування стереотипів»);

- соціального перформансу «Крок уперед» (про взаємозв’язок між соціальним статусом людини та різними наявними у неї характеристиками, що можуть ставати ознаками дискримінації);

- роботи інтерактивного стенду «Експрес-АнЕП» (з можливістю пройти експертизу власного освітнього контенту, ознайомитися з досвідом впровадження гендерного компоненту в діяльність шкіл);

- виставки про відомих шведських та українських татусів, які приділяють багато часу вихованню своїх дітей, зокрема, беручи декретну відпустку;

- презентації книги «Це теж зробила вона»;

- роботи станції з гендерних питань в освітньому квесті.

1/5

СЕРІЯ (З ТРЬОХ ІДЕНТИЧНИХ ЗА ЗМІСТОМ ТА ПАРАЛЕЛЬНИХ) ТРЕНІНГІВ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ/-ОК З АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ.

Відбулися з 13 до 15 грудня 2018 року у м. Харків.

47 учасниць/-ків успішно справилися з 26 (!) тренінговими сесіями, що включали в себе групові вправи, теоретичні заняття, індивідуальну ті міні-групову роботу і навіть рольові ігри, присвячені дискримінації в освіті – як її побачити у підручниках та іншому освітньому контенті та що саме можна експертно з цим зробити. 

Організатори: Міністерство освіти і науки України, громадські організації «ЕдКемп Україна» і «ГІАЦ «КРОНА» за магістральної підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

1/4

I НАЦІОНАЛЬНИЙ САМІТ-ЧЕЛЕНДЖ «EDCAMP-ЯНГОЛИ В ДІЇ»

Відбувся з 30 листопада до 2 грудня 2018 року у м. Одеса.

У події взяли участь більше 100 координаторок/-ів регіональних Едкемп-подій з усіх регіонів України.

Програма заходу включала недискримінаційний компонент, що передбачав спеціальну сесію про недискримінацію в освіті (Олег Марущенко), міні-презентацію книги Тамари Марценюк «Чому не варто боятися фемінізму», проведення індивідуальних консультацій з недискримінаційного підходу в освіті, спеціальну фотозону з недискримінаційним контентом.

1/2

СЕРІЯ (З ТРЬОХ ІДЕНТИЧНИХ ЗА ЗМІСТОМ) ТРЕНІНГІВ «СТВОРЮЄМО НЕДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ» ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ/-ИЦЬ ВИДАВНИЦТВ І АВТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ОСВІТНІЙ КОНТЕНТ, ЗОКРЕМА ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ.

Відбулися з 24 вересня до 2 жовтня 2018 року у Харкові.

У більше десятка різних навчальних сесій впродовж 22 робочих годин взяли участь 51 особа, зокрема й ті, хто представляли 9 видавництв (а це 36 % ринку підручникотворення).

Методика – занурення у конкретні кейси з подальшим узагальненням, пошук лайфхаків – як традиційний освітній контент зробити нестереотипним, недискримінаційним.

Родзинки тренінгу – візит до Музею Жіночої та гендерної історії і сесія про сучасні дизайнерські підходи й перспективи їх застосування у підручниках.

Організатори: ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, громадські організації «ЕдКемп Україна» і «ГІАЦ «КРОНА».

1/4

ЧЕТВЕРТА НАЦІОНАЛЬНА (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

EDCAMP UKRAINE 2018.

Відбулася 2-3 липня 2018 року у м. Харків.

Участь у ній взяли майже 1000 освітян з усієї України. Серед них – міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич. 

Захід передбачав потужний недискримінаційний компонент, що складався, зокрема, з більше ніж 20 тематичних експертних та вчительських сесій; Живої бібліотеки (як методу усвідомлення різноманітності та недискримінації); роботи інтерактивного антидискримінаційного стенду, що надав можливість отримати правові консультації, спробувати свої сили у антидискримінаційній експертизі підручників, виграти примірник книги «Це зробила вона».  

1/4

ПРИЄДНАТИСЯ

Одягли «антидискримінаційні лінзи» та всюди бачите дискримінацію? А в освіті – і поготів? 

Більше не можете стримувати прагнення щось змінити? 

Або навіть самі потерпаєте від утисків та стереотипів?

Приєднуйтесь до команди «ЕдКемп Україна» – створимо освіту без дискримінації разом! 

Просимо Вас заповнити коротку інформаційну форму, аби ми дізналися про Вас, Ваші особисті візії та могли вийти на зв’язок.
 
 

ГОЛОВНЕ ЗІ ЗМІ